Effektiviseringer

Effektiviseringer har været en altoverskyggende dagsorden i 2017. Der er indgået en aftale mellem Ministeriet, KL og BL om, at den almene sektor skal spare 1,5 mia. kr. i perioden 2014-2020. Sådan en aftale skal vi selvfølgelig overholde. Men vi har også en forpligtelse til hele tiden at passe på huslejen, så vi altid kan tilbyde gode boliger til en rimelig husleje. Kan vi spare på huslejen, og måske endda sætte den ned, så skal vi gøre det, også selvom det betyder, at en lille flig af den service, vi er vant til, forsvinder. Nogle beboere vil gerne betale mere i husleje for en høj ser-vice, men det er værd at huske, at for dem, der ikke har så mange penge i det daglige, kan en nedsættelse af huslejen betyde flere penge til alt "det sjove". En husleje, der holdes i ro eller sættes ned, kommer alle beboere til gode.

Effektiviseringer er et fælles ansvar. Vi skal i organisationen fsb gøre noget, men det skal du som medlem af afdelingsbestyrelsen og beboer også. Og den gode nyhed er, at det kommer dig selv til gode. De penge, der spares, går ikke til en stor sort kasse i fsb. Som non-profit virksomhed skal fsb ikke give overskud til hverken ejere eller aktionærer. Når en beboer betaler fx 6.000 kr. i husleje, er det fordi, det er det, det koster at bo – hverken mere eller mindre.

fsb har arbejdet med effektiviseringer i flere år, og det er noget, vi kommer til at fortsætte med i fremtiden. Vi er langt fra færdige. Men det er værd at stoppe op og fremhæve nogle af de resultater, vi har allerede. Alene indkøbspolitikken, som or-ganisationsbestyrelsen vedtog i 2014, betyder, at fsb har sparet 24 mio. kr. frem til 2017. Der kommer yderligere besparelser i 2018. På revision har vi fra 2010 til 2017 sparet 10 mio. kr., og på forsikring har vi sparet 37 mio. kr. siden 2010. Det er store besparelser, som vi er meget tilfredse med, også fordi det er lykkedes at spare uden at gå på kompromis med kvalitet, driftssikkerhed og leveringstid.

I fsb har vi også allerede effektiviseret driften af fsb’s boligafdelinger via driftsfæl-lesskaber, fokus på bygningsvedligeholdelse og løbende tilstandsvurderinger, men også via digitalisering fx eSyn, kontantfrie ejendomskontorer og eDrift. Derudover har vi også holdt administrationsbidraget i ro. Det betyder besparelser og effektivi-seringer i administrationen også. Det er endda lykkedes os at gøre det samtidig med, at vi skal administrere 1.000 flere boliger.

Opgaven med at passe på huslejen er som nævnt en fælles opgave. Du og de øvrige beboere i fsb er nødt til at tage jeres del af ansvaret. Det kan lyde som om, vi som organisation fralægger os ansvaret. Det gør vi ikke, men der er områder, hvor det er beboernes beslutninger og adfærd, der afgør, om der kan spares.

Et af de områder, hvor der er mange penge at hente på huslejen, er affald. De mandetimer, der bruges, når containerne under skaktene skal tømmes, er ikke gratis, og det kan komme til at koste strafgebyr, hvis affaldet i containerne ikke er sorteret korrekt. Det er heller ikke gratis, når de ansatte er nødt til at fjerne reklamer og aviser eller affald, der er smidt i opgangen. Vi kommunikerer meget om netop dette, men i sidste ende må beboerne selv tage ansvar her. Det er vigtigt, at bebo-erne ved og forstår, at det er deres egen husleje, det påvirker, når de fx smider affald. Så vores opfordring er: Ryd op efter dig selv!

I 2017 har organisationsbestyrelsen fastsat de overordnede politiske mål for, hvor-dan vi skal effektivisere i fsb. Der er fokus på digitalisering, udbud, driftsfælles-skaber, bedre arbejdsgange og planlagt bygningsdrift. Samtidig skal der gives plads til forskellighed og forskellige serviceniveauer i boligafdelingerne.

Der blev i 2017 gjort en stor indsats for at inddrage afdelingsbestyrelserne i arbej-det med effektiviseringerne. Den indsats vil fortsætte i 2018. Det er vigtigt, at afde-lingsbestyrelserne deltager i dialogen om, hvordan der findes reelle besparelser i afdelingerne. Der er nemlig en vis metodefrihed for den enkelte boligafdeling til at finde frem til, hvor I mener, det er bedst at spare. fsb har kun rollen som den, der foreslår og anviser mulige besparelsesforslag. Til gengæld er det i sidste ende organisationsbestyrelsen, der har pligt til at sikre, at økonomien hænger sammen, og at de konkrete mål for effektiviseringer bliver nået. Og den opgave tager vi alvorligt.

Klumme: Om mål for effektiviseringen i fsb
Organisationsbestyrelsen i fsb har vedtaget nogle konkrete politiske mål for arbejdet med effektiviseringer i fsb. Dem kan du læse om i denne klumme fra organisations-bestyrelsen.
Læs mere her

Effektiviseringer i fsb
fsb's formand, Steen Søndergaard Thomsen, fortæller, hvordan fsb kan spare mere end 35 mio. kr. frem til 2020.
Læs mere her

Det betaler sig at købe stort ind
fsb har lavet indkøbsaftaler og sparet penge på mange områder. Det betyder, at vi sparer penge på vores indkøb og sikrer, at kvaliteten altid er høj og ensartet.
Læs mere her