Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er en af grundstenene i den almene sektor og i fsb. Sådan har det været i årtier. Du har som beboer i fsb indflydelse i boligorganisationen og i den boligafdeling, du bor. Hvis du vil.

Det er vigtigt, at nogle beboere har lyst til at være med i beboerdemokratiet. De aktive beboere i afdelingsbestyrelsen skal varetage afdelingens og beboernes interesser i forhold til at gøre boligafdelingen til et godt sted at bo. Derudover er det også vigtigt, at flest mulige beboere er med, når vigtige beslutninger skal tages på afdelingsmøderne. Og så kan fællesskabet i boligafdelingen have stor betyd-ning for beboernes trivsel og tryghed. Forskellige typer af fester, spisning, banko, loppemarked og busture kan styrke fællesskabet. Der er mange muligheder, og kreativiteten i fsb’s boligafdelinger er stor. Det viser, at der er aktive beboere, der har lyst til og tager ansvar for at skabe fællesskab gennem de fælles aktiviteter. Også beboere, som ikke nødvendigvis vil være med i afdelingsbestyrelsen.

I beboerdemokratiet vælger du selv, hvordan du vil deltage. Hvis du kun er interes-seret i det nære, der hvor du bor, om det så er en beboergruppe eller at være med i afdelingsbestyrelsen, så er det der, du engagerer dig. Vil du gerne tage ansvar for hele boligorganisationen fsb, så skal du måske stille op til organisationsbestyrelsen. Eller vil du gerne være med til at bestemme de overordnede rammer for fsb’s virke, så er det måske en plads i repræsentantskabet, der er interessant for dig. Vælg selv!

Beboerdemokratiet er for alle. Det er for dem, der har været med i en menneskeal-der, for dem der er helt nye og for dem midt imellem. Det gælder om at bruge de kompetencer, der er hos beboerne i boligafdelingen. Og her er det vigtigt, at alle os, der har været med i mange år, husker at være åbne over for nye, der har lyst til at være med. Vi skal hjælpe de nye på vej, vi skal være åbne for nye ideer og andre måder at gøre tingene på. På den måde skaber vi et stærkt beboerdemokrati.

Der findes ikke en nagelfast opskrift på "det gode beboerdemokrati". Derfor er det hele tiden nødvendigt at se på, om der er andre gode måder at gøre tingene på. I fsb har vi eksempelvis prøvet digitale afdelingsmøder. Først som et forsøg, fordi det ikke var tilladt i loven, men nu som et fast tilbud til alle boligafdelinger, der be-slutter det. Loven er nemlig ændret, og det er fsb’s fortjeneste.

Det digitale afdelingsmøde er et supplement til afdelingsmødet, som vi kender det. Her er der mulighed for at debattere forslag og stille op til afdelingsbestyrelsen på en hjemmeside inden mødet og stemme digitalt via en hjemmeside efter mødet. 13 afdelinger i fsb er i gang med at afprøve den nye mulighed på forskellig vis. Boligafdelingerne vælger nemlig selv den model, der passer til netop dem.

Baggrunden for at afprøve de digitale afdelingsmøder var et ønske om at få flere med i demokratiet. Og det er lykkedes. Tendensen fra de digitale afdelingsmøder, hvor der er digital afstemning efter mødet, er klar. Stemmeprocenterne er højere end, hvis folk skal møde op til afdelingsmøde en tirsdag aften kl. 19. Flere beboere er med til at træffe beslutningerne, så det ikke bare er de få, der beslutter for de mange. Og dermed er der også flere beboere, der har kendskab til, hvad der fore-går, når det, der er besluttet, skal føres ud i livet.

I forhold til at skabe gode rammer for og udvikle beboerdemokratiet i fsb skal også nævnes, at det har høj prioritet, at der er forskellige tilbud om kurser og arrange-menter for både beboere og beboervalgte. I en lang periode har vi hvert år udbudt to kurser for nye beboervalgte. Kurser, der skal klæde deltagerne på til deres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Det har været gode kurser, men interessen har været varierende, og nogle gange har det været nødvendigt at aflyse. Derfor har vi brugt noget af 2017 på, som noget nyt i fsb, at udvikle en egentlig bestyrelsesuddannelse for nye beboervalgte. En uddannelse i fire moduler, hvor de nyvalgte bliver undervist i alt fra budget og regnskab til at holde afdelingsmøde og fremlægge beret-ning eller forslag.

I organisationsbestyrelsen håber vi, at der vil blive taget godt i mod vores nye tiltag.

Beboer kend dit møde
Møder - dem er der mange af i fsb. De er en vigtig del af beboerdemokratiet. Men hvem går til hvilke møder, og hvordan hænger de sammen? 
Læs mere her

Klumme: Om digitale afdelingsmøder
Organisationsbestyrelsen vil sikre, at alle fsb’s boligafdelinger har mulighed for at holde digitale afdelingsmøder - hvis beboerne ønsker det.
Læs mere her

Fælles sektionsmøde i fsb
På det årlige fælles sektionsmøde har fsb's afdelingsbestyrelser mulighed for at tale om aktuelle emner og have en dialog med fsb’s ledelse. Renoveringer og effektiviseringer var på dagsordenen i 2017
Læs opsamlingen her