Betingelser for køb af varer og tjenesteydelser

1. Anvendelse

Disse almindelige betingelser for køb af varer og tjenesteydelser finder anvendelse på aftaler om fsb’s køb af varer og tjenesteydelser, herunder eventuel tilknyttet montering. Alle fsb’s indkøb er således, medmindre andet er aftalt i rekvisitionen, omfattet af fsb’s Almindelige Betingelser for køb af varer og tjenesteydelser af 21. september 2012.

De almindelige betingelser for køb af varer og tjenesteydelser regulerer forholdet mellem Sælger og fsb og træder i stedet for øvrige vilkår og/eller betingelser, herunder Sælgers vilkår, betingelser eller lignende. Såfremt der fra Sælgers side er anført vilkår eller lignende på ordrebekræftelsen, der ikke svarer til nærværende Almindelige Betingelser for køb af varer og tjenesteydelser, vil der blive set bort fra disse. fsb er ikke bundet af nogen tilføjelse, udeladelse eller ændringer i indkøbsrekvisitioner, medmindre der foreligger en skriftlig aftale underskrevet af fsb. I det omfang, forholdene ikke er reguleret i nærværende Almindelige Betingelser for køb af varer og tjenesteydelser, gælder dansk rets almindelige regler.

Alle fsb’s leverandører er forpligtede til at gøre sig bekendt med nærværende Almindelige Betingelser for køb af varer og tjenesteydelser.

Ved brug af underentreprenører skal leverandøren:

  • Sikre og indestå for, at underentreprenører agerer i overensstemmelse med fsb’s Almindelige Betingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser. 
  • Levere en liste til fsb over de underleverandører, som Leverandøren anvender i forbindelse med levering af varen/ydelsen.


Det er Leverandørens pligt løbende at holde fsb opdateret. fsb har mulighed for at meddele Leverandøren, at en given underleverandør ikke kan accepteres som samarbejdspartner til ydelser defineret i denne aftale.

 

2. Definitioner

1. Sælger er leverandøren af den indkøbte vare og/eller tjenesteydelsen. Sælger fremgår af Indkøbsrekvisitionen. 

2. Køber er boligorganisationen fsb CVR nr.: 10 35 51 17

3. Sælger og Køber betegnes hver især Part og samlet Parterne. 

4. Indkøbsrekvisition er fsb’s skriftlige bestilling af en Vare eller tjenesteydelse. Sælgers levering accepteres af denne ved fremsendelse af ordremodtagelse/ordrebekræftelse, medmindre der er tale om mindre køb af vare eller tjenesteydelser. 

5. Aftale(n) er Parternes skriftlige dokumenter vedrørende Leverancen, herunder Indkøbsrekvisition, faktura samt nærværende Almindelige Betingelser for køb af varer og tjenesteydelser. 

6. Vare(r)/Tjenesteydelser/Leverance(r): Den eller de varer eller tjenesteydelser, som fsb foretager bestilling af ved en indkøbsrekvisition og som Sælger ved en ordremodtagelse/ordrebekræftelse eller lignende accepterer at levere.


3. Ordreafgivelse

Alle Leverancer sker på baggrund af en Indkøbsrekvisition fra fsb. fsb’s rekvisitionsnummer skal fremgå af al efterfølgende korrespondance vedrørende den omhandlede Leverance.


4. Levering

Leverandøren leverer i henhold til den rekvisition, der er modtaget fra fsb på det leveringssted, som er angivet af fsb.

Det er Sælgers ansvar at dokumentere, at levering har fundet sted.

Ved levering skal varen ledsages af følgeseddel med henvisning til fsb’s rekvisiti-onsnummer samt en specifikation af den/de leverede vare/varer eller tjenesteydelse/tjenesteydelser. Aftalte restleverancer skal fremgå af følgesedlen med angivelse af leveringstid.

Sælger bærer risikoen for Leverancens hændelige undergang eller beskadigelse indtil fysisk faktisk overtagelse har fundet sted.

Såfremt fsb har rekvireret montering af Varen eller dette i øvrigt er forudsat af Parterne, skal Sælger tillige foretage en afprøvning af Varens funktionsdygtighed. Levering finder i så fald sted, når varen er konstateret funktionsdygtig.


5. Pris

De aftalte priser er nettopriser eksklusiv moms i danske kroner, men inklusiv eventuelle øvrige afgifter(told m.v.)

Priserne dækker alle de med leverancen forbundne omkostninger, herunder levering, service, support etc.

fsb accepterer ingen former for gebyrer eller lignende på fakturaer, administration, ekspedition, håndtering, levering etc. uden forudgående aftale.

Omkostninger i forbindelse med levering, herunder emballage, fragt og eventuelle øvrige omkostninger, skal specificeres, og skal være indeholdt i den pris, der aftales på baggrund af den gældende rekvisition og ordrebekræftelse.

Omkostninger m.v., der ikke fremgår af rekvisition/ordrebekræftelse er fsb uved-kommende og kan ikke senere gøres gældende.


6. Leverancens omfang og kvalitet

Leverancens omfang fremgår af den af fsb’s fremsendte rekvisition inklusive eventuelle bilag. Leverancen skal være i overensstemmelse med aftalte kvalitetskrav, være ny og ubrugt og skal under alle omstændigheder være i god og forsvarlig stand.

I det omfang normalt brug og vedligeholdelse af Varen forudsætter instruktioner, indeholder Leverancen tillige sådanne instruktioner (installations-, drifts- og/eller vedligeholdelses- instruktioner eller lignende).


7. Betaling og faktureringsbetingelser

Der modtages kun elektroniske fakturaer.

fsb’s EAN nr. er 5 790 002 105 081.

fsb’s CVR-nr. er 10 35 51 17.

Betaling af fakturaen forudsætter, at den er påført fsb’s rekvisitionsnummer, leverandørens CVR-nr., leverandørens ocr-nr. eller bankkonto nr., fakturanr., faktura- og forfaldsdato, bruttobeløb (totalbeløb) inklusiv moms og nettobeløb, momsbeløb, personreference(navn på den rekvirerende medarbejder), leveringsdato, leveringssted, varebetegnelse og kvantum. Fakturaen skal endvidere specificere, hvilke ydelser, der faktureres for.

Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter levering og fsb’s modtagelse af fyldestgørende faktura.

Betaling forudsætter derudover levering af mangelfri Leverance. Er der mangler ved Sælgers leverance, kan en forholdsmæssig del af beløbet holdes tilbage, indtil manglen er udbedret eller Sælger har foretaget mangelfri omlevering.


8. Mangler

Konstateres der fejl eller mangler ved det leverede, skal Sælger uden ugrundet ophold, efter at fejlen eller manglen er konstateret, udbedre eller ombytte det leverede. Omlevering skal ske efter aftale med Køber og skal ske med mindst muligt gene for fsb.

Hvis Sælger ikke afhjælper/omleverer inden ovennævnte frist, kan fsb give Sælger en endelig, rimelig frist (max. 7 dage) og er Sælgers forpligtelse ikke inden udløbet af denne frist opfyldt, kan fsb for Sælgers regning og risiko efter eget valg lade eller udføre nødvendige reparationer, der er nødvendige og/eller få fremstillet nye dele.


9. Forsinkelse og dækningskøb

fsb forbeholder sig ret til at foretage dækningskøb, såfremt Sælger ikke har leveret senest 1 døgn efter aftalt levering. Har Sælger ikke afhjulpet en konstateret mangel indenfor den i punkt 8 angivne frist, er fsb ligeledes berettiget til at foretage dækningskøb.  I det omfang fsb har ekstraomkostninger som følge af ikke rettidig eller mangelfuld levering fra Sælger, er Sælger forpligtet til at holde fsb skadesløs.


10. Force majeure

Ingen af Parterne skal være ansvarlig over for den anden Part for ansvar, der skyl-des lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk, strejke, lockout, boykot eller blokade.

Såfremt en tidsfrist udskydes på grund af force majeure, udskydes relaterede betalinger tilsvarende.

Har en force majeure situation varet mere end 30 dage er den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, berettiget til at hæve aftalen.


11. Ansvar

Medmindre andet fremgår af nærværende bestemmelser, er Sælger ansvarlig efter dansk rets almindelige regler med Københavns Byret som aftalt værneting. Tab af data hos fsb anses for direkte tab, som Sælger efter omstændighederne kan gøres ansvarlig for.


12. Lov og værneting

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem Parterne vedrørende denne aftale og/eller dens opfyldelse, og disse ikke løses gennem forhandling, afgøres sagen efter dansk ret.