Tingbjerg i medierne

I de seneste dage har Information og andre medier bragt en række artikler om renoveringen i Tingbjerg I. Her er fsb’s reaktion på artiklerne.

Renoveringen i Tingbjerg har været udsat for en del problemer.

Foto  Carsten Andersen

Der har været meget debat i medierne om renoveringen af fsb’s ældste bebyggelse i Tingbjerg, nemlig Tingbjerg I, og vi må konstatere, at renoveringen – til skade for beboerne – er løbet ind i store, uforudsete problemer.

Renoveringen af de 13 blokke blev vedtaget af beboerne i 2015 og er primært sat i gang for at løse bygningstekniske problemer i boligerne.

Tingbjerg I har i mange år været plaget af problemer med skimmelsvamp, så der var behov for en energirenovering og etablering af ventilation med varmegenvinding, så boligerne kan få et langt bedre indeklima. Samtidig skal nedslidte bygningsdele udskiftes, så boligerne efter endt renovering lever op til de krav, som vi stiller til en moderne almen bolig. Herudover ombygges nogle boliger til beboere, der har brug for en tilgængelighedsbolig, og beboerne i stueetagen får egne haver.

Vi er naturligvis meget berørte af, at alt for mange beboere har oplevet renoveringen som problemfyldt. Vi har efter bedste evne forsøgt at rette op på udførelse, byggetakt, varslinger, information mv. i renoveringen i Tingbjerg, så beboerne beskyttes bedst muligt. Tilsynet med almene boliger i Københavns Kommune har bl.a. overfor Borgerrepræsentationen udtalt anerkendelse af fsb’s håndtering af de opståede problemer og bakker således fuldt op om denne konklusion.

Hvad gik galt?
Renoveringen i Tingbjerg har været ramt af mange problemer. Helt grundlæggende har vi oplevet store svigt fra entreprenørerne, fordi meget tyder på, at håndværkerne ikke har fulgt kontrakten, tidsplanerne samt reglerne for asbesthåndtering og varslinger til beboerne i de første 4 blokke, der blev renoveret.

Efter renoveringen af de første 4 blokke var sat i gang i marts 2016, kunne vi i midten af 2016 konstatere, at renoveringen var en unødig høj belastning for de beboere, som ikke var blevet genhuset fra starten. Konkret var entreprenørerne bl.a. ikke i stand til at følge den aftalte tidsplan. Det betød desværre, at renoveringen af den enkelte bolig trak ud. Derfor gik vi i september 2016 i gang med at skaffe genhusning til alle beboere og samtidig sikre støtte fra Landsbyggefonden, så genhusningen betød færrest mulige udgifter for beboerne. I den sammenhæng er det ikke uvæsentligt, at genhusning erfaringsmæssigt og uden støtte fra Landsbyggefonden løber op i 100.000 til 150.000 kr. pr. bolig – udgifter som i almene boliger kommer til at belaste beboernes fremtidige huslejer.  

For at sikre mod skimmelvækst bliver der etableret ventilation i alle de renoverede boliger i Tingbjerg. I køkkenet betyder det, at der bliver fjernet en udluftningskanal, som indeholder asbest.

Asbest har desværre tidligere været brugt i byggeriet på mange måder. Der kan være asbest i fliseklæb, rørbøsninger i etageadskillelser, tekniske isoleringer af rør, maling, mørtel, eternittage, eternitkanaler mv. Så der er asbestarbejde i forskelligt omfang i rigtig mange bebyggelser, når vi arbejder med almindelige badeværelsesrenoveringer, renoveringer af brugsvandsrør, varmerørsudskiftninger og ventiludskiftninger mv.

fsb stiller altid krav om, at håndteringen af miljøskadelige stoffer, fx asbest, bly og pcb i en renovering, foregår korrekt efter gældende regler. Konkret ansætter vi anerkendte rådgivere til at lede renoveringerne, og vi kræver naturligvis, at entreprenørerne har den nødvendige efteruddannelse og følger regelsættet på området.

I Tingbjerg er der pt. renoveret ca. 260 boliger og der er efter håndværkerne har nedtaget udluftningsskakten som indeholder asbest, fundet eksempler på asbestfibre i 2 boliger. Begge boliger er efterfølgende rengjort i overensstemmelse med regelsættet (dvs. asbestvejledningen).

Fremover
Vi har arbejdet intensivt med at rette op på disse svigt fra håndværkernes side og tager en del ærgerlig læring med os i forhold til kommende renoveringssager.

For at undgå unødige gener for beboerne i renoveringssager i fsb vil vi derfor fremover:

  • overveje genhusning som en del af renoveringssager og gøre det tydeligt for beboerne, hvad genhusninger betyder for tidsplaner og økonomi.
  • udarbejde bedre information til beboerne om, hvad det betyder, når der fjernes miljøskadelige stoffer som en del af en renovering af deres bolig
  • analysere, hvorvidt der skal stilles yderligere, skærpede krav til vore rådgivere og entreprenører i renoveringssager – især når det drejer sig om håndtering af miljøskadelige stoffer som bly, asbest, pcb mv.

28. marts 2018 |