Rådighedsbeløb

Hvervet som medlem af en afdelingsbestyrelse er ulønnet. Afdelingsmødet kan beslutte, at der kan udbetales et rådighedsbeløb til dækning af eventuelle udgifter. Afdelingsbestyrelsen skal forelægge et budget for afdelingsmødet, da det er afdelingsmødet, der beslutter beløbets størrelse.

Rådighedsbeløbet er en del af afdelingens budget og regnskab. Derfor skal afdelingsbestyrelsen meddele fsb, hvor stort et beløb der skal foreslås afsat i afdelingens budget.


Afregning senest 15. januar

Der skal afregnes inden d. 15. januar, dvs. regnskabet skal indsendes til fsb, så beløbet kan indgå i afdelingens samlede regnskab.  Der kan ikke spares op fra år til år, derfor skal det beløb, der ikke er brugt, tilbagebetales til fsb, så også det kan indgå i afdelingens regnskab. Der udbetales ikke rådighedsbeløb for nyt år før regnskabet er indsendt til fsb, økonomi.

Rådighedsbeløbet kan bruges til

  • Kaffe, te, vand osv. ved afdelingsbestyrelsens møder
  • Repræsentation og gaver i beskedent omfang
  • Køb af relevante tidsskrifter, bøger mv.
  • Kontorartikler – fx papir, printerpatroner og lign., men ikke kontormaskiner, møbler eller større udstyr
  • Udgifter til transport – busbilletter, taxaregninger, parkeringsafgifter
  • Eventuelt afdelingsmøder – fx leje af lokale, informationsmateriale, kaffe/vand mv.

men aldrig til løn, honorar eller lignende.

Budget og regnskab for rådighedsbeløb skal jf. fsb’s vedtægter altid behandles separat på et afdelingsmøde. Afdelingsmødet kan vælge en kritisk revisor til at gennemgå udgifter og bilag.

Læs fsb’s vedtægter


Helt praktisk
Udbetaling sker, når afdelingsbestyrelsen har besluttet det, ved henvendelse til a&r@fsb.dk. Beløbet indsættes derefter på afdelingens foreningskonto.

Læs om oprettelse af foreningskonto

Når der bruges af rådighedsbeløbet, skal der foreligge et bilag på beløbet. Bilaget kan være en faktura, en kassebon eller lignende og skal indeholde CVR/SE-nr. Bilaget skal oplyse, hvad der er købt ind til og hvem, der har stået for indkøbet. Af afdelingsbestyrelsens forretningsorden bør det fremgå, hvem der skal attestere bilaget, så der er altid er mindst to personer, der skriver under på et bilag.

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen

Regnskab skal indsendes til fsb inden 15. januar det følgende år. Hvis det samlede rådighedsbeløb er større end 3.000 kr. gange antallet af medlemmer i afdelingsbestyrelsen, skal fsb’s revisionsfirma revidere regnskabet for rådighedsbeløbet. Derfor skal der foruden regnskab indsendes originalbilag til fsb, økonomi. Der kan blive opkrævet et særligt honorar fra revisionsfirmaet for denne ydelse.


Regnskabet fremlægges på førstkommende ordinære afdelingsmøde, og det skal udsendes til alle beboere senest en uge før mødet. Hvis der er valgt revisor, skal denne have haft mulighed for at se regnskab og bilag, så regnskabet kan fremlægges med revisors underskrift og eventuelle kommentarer til regnskabet.

Hjælpeskema
Du kan bruge dette skema til at føre indtægter og udgifter ind i, som en slags kassekladde, samt til afregning af rådighedsbeløbet.
Hjælpeskema til afregning af rådighedsbeløb

Eksempel på opstilling af regskab for rådighedsbeløb
Her kan du se to eksempler på regnskaber. Eksempel 1 i arket er med budget og eksempel 2 i arket er renskab uden budget. fsb anbefaler at man bruger den med budget.
Se eksempler på regnskab for rådighedsbeløb