Sådan bliver en klage behandlet

Hvis du har lavet en skriftlig klage over en beboer, vil fsb vurdere, hvad der skal ske.

Afhængig af sagens karakter kan fsb:

  • tilbyde parterne konfliktmægling
  • sende den, der er blevet klaget over, et brev og orientere vedkommende om den adfærd, der er blevet klaget over
  • sende sagen til beboerklagenævnet
  • sende personen, der bliver klaget over, en advarsel, hvis det drejer sig om alvorlige eller gentagne gener
  • opsige lejeaftalen og om nødvendigt indbringe sagen for boligretten

Se oversigt over hvordan en klage behandles


Din sag behandles af fsb hurtigst muligt

Normalt går der under en uge, fra fsb modtager din klage, og til den behandles.

Hvis din sag kommer for beboerklagenævnet eller boligretten, kan der gå lang tid, inden den bliver endeligt afgjort.

Det kan blive nødvendigt at klage igen, hvis beboeren ikke ændrer adfærd
Såfremt en beboer fortsætter med sin generende adfærd, er det en god idé, at du sender en ny klage. På den måde orienteres fsb om, at beboeren ikke har ændret adfærd. fsb kan samtidig vurdere, om der er grundlag for at følge op på sagen. 

Mens en klagesag bliver behandlet hos fsb, oplyser fsb ikke, hvem der har klaget. Det sker først, hvis klagen kommer for beboerklagenævnet eller indbringes for retten.

Beboerklagenævnet
fsb kan vælge at sende sagen til beboerklagenævnet. Det kan dreje sig om sager, hvor husordenen og/eller loven tilsyneladende er blevet overtrådt. Eksemplevis i sager om støj og husdyrhold i strid med reglerne. Som oftest vil beboerklagenævnet afholde et møde på ejendommen, hvor parterne har mulighed for at komme til orde, inden nævnet træffer sin afgørelse. 

Hvis fsb vurderer, at sagen ikke giver grundlag for juridiske tiltag, har du mulighed for selv at indbringe sagen for beboerklagenævnet. Det skal du gøre med en skriftlig klage. Det koster 143 kroner (2017-takst).

 
Du kan ikke være anonym
Hvis din sag indbringes beboerklagenævnet, sender fsb al tidligere relevant korrespondance i sagen til nævnet. Den beboer, du har klaget over, vil dermed få kendskab til klagerne og mulighed for at kommentere dem. Derfor kan du ikke længere være anonym.

Beboerklagenævnet kan behandle en sag skriftligt, men som regel bliver du indkaldt til et møde hjemme hos den beboer, der er blevet klaget over. Her gennemgår nævnsformanden sagen, og både du og den, du klager over, kan udtale sig. Mødet tager mellem et kvarter og en halv time, og afgørelsen kommer efter ca. en måned.

Afgørelserne kan ikke gennemtvinges
Beboerklagenævnet er ikke en domstol og dens afgørelser kan derfor ikke gennemtvinges. Hvis en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det derfor blive nødvendigt at indbringe sagen for boligretten. Går sagen videre til boligretten, kan du heller ikke være anonym, men vil som oftest blive indkaldt som vidne i sagen mod den, du har klaget over. 

Gå til Københavns Kommunes hjemmeside for at læse mere om beboerklagenævnet

Gør det selv

Få hjælp til praktiske problemer i din bolig

Gå til: Gør det selv